Nie tylko wniosek kredytowy – jakie dokumenty musi złożyć kredytobiorca?

W celu zbadania zdolności kredytowej wnioskodawcy bank musi między innymi przeanalizować jego dotychczasową sytuację finansowa. Wymaga zatem sprawozdań finansowych za minione okresy (bilans, rachunek zysków i strat za 2-3 ostatnie lata oraz ostatni okres sprawozdawczy). W przypadku firm, które nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych, zasadniczymi dokumentami będą deklaracje podatkowe, książka przychodów i rozchodów. Ponieważ przy ocenie zdolności kredytowej analizuje się prawdopodobieństwo spłaty kredytu w okresie kredytowania, bank może również wymagać przygotowania prognoz finansowych.

Zaświadczenie z BIK

Ważnym testem na rzetelność klienta są wymagane przez banki opinie o terminowości spłat kredytów w innych bankach oraz zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego. Ponadto banki mają możliwość sprawdzenia terminowości spłaty kredytów dla osób fizycznych wykazanych w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Mogą też weryfikować rzetelność firm w bazach danych prowadzonych przez biura informacji gospodarczej. Listę dokumentów otrzymamy od pracownika banku wraz z formularzem wniosku kredytowego. Banki mogą się różnić wymaganiami w tym zakresie, przy czym, składając wniosek w danym banku, musimy się dostosować do jego wymagań (nawet jeśli uznajemy je za zbyt biurokratyczne).

Przykładowe dokumenty

Przykładowy wykaz niezbędnych dokumentów:

– dokumenty rejestrowe i warunkujące zaciąganie zobowiązań: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne j wspólnicy spółek cywilnych) lub aktualny wyciąg z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) – spółki prawa handlowego i inne sądownie rejestrowane podmioty, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, umowa spółki z o.o., statut spółki akcyjnej itd.

– dokumenty finansowe i deklaracje podatkowe.

– zaświadczenia, w tym aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ZUS,

-opinia bankowa w przypadku posiadania rachunku bieżącego w innym banku,

-w przypadku korzystania z kredytu w innym banku opinia zawierająca informacje o aktualnym stanie zadłużenia, terminowości obsługi kredytu i wywiązywania się z warunków umowy.

Należy pamiętać, że wymienione dokumenty powinny być aktualne. Ponieważ faza gromadzenia dokumentów jest dość uciążliwa i czasochłonna warto odpowiednio wcześniej zorientować się w banku, jaki jest przyjmowany okres ważności zaświadczeń. Lepiej skompletować je w krótkim czasie, tak aby nie uległy dezaktualizacji. Przy kolejnych kredytach, jeśli firma ma już dobrą historię współpracy z bankiem, wymagany zestaw dokumentów może być zdecydowanie niniejszy. Przedłożone dokumenty są weryfikowane przez pracowników banku na przykład w czasie wizyty w siedzibie firmy po ich dostarczeniu przez kredytobiorcę.

By Dariusz Sopyła

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.